com.android.tradefed.config.filter

Các lớp học

CommandOptionsGetter Triển khai dịch vụ trả về giá trị tùy chọn lệnh của lệnh gọi đã cho.
GetPreviousPassedHelper Người trợ giúp để có được các bộ lọc kiểm tra đã vượt qua trước đó.
GlobalFilterGetter Triển khai dịch vụ trả về các bộ lọc của lệnh gọi nhất định.
Bộ lọc toàn cầu Tùy chọn bộ lọc được áp dụng cho lệnh gọi.
Trình tìm nạp tùy chọn Người trợ giúp để có được các tùy chọn kiểm tra từ quy trình gốc.