com.android.tradefed.config.gcs

Các lớp học

Nhà máy cấu hình GCS ConfigurationFactory tải cấu hình từ Google Cloud Storage.
GCSConfigurationFactory.GCSConfigLoader Tiện ích mở rộng của ConfigurationFactory.ConfigLoader tải cấu hình từ GCS, theo dõi các cấu hình được bao gồm từ một cấu hình gốc và đưa ra một ngoại lệ trên vòng tròn bao gồm.
Máy chủ cấu hình GCS Máy chủ cấu hình tải cấu hình từ Google Cloud Storage (GCS).