Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IDefaultObjectLoader

public interface IDefaultObjectLoader

com.android.tradefed.config.yaml.IDefaultObjectLoader


Giao diện tải các đối tượng mặc định phải là một phần của cấu hình YAML của chúng tôi. Điều này cho phép tùy chỉnh cấu hình YAML với bất kỳ đối tượng nào chúng ta cần dựa trên ngữ cảnh.

Tóm lược

Các lớp lồng nhau

class IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

Đối tượng cấu hình tải để chuyển thông tin đến trình tải.

Phương pháp công khai

abstract void addDefaultObjects ( IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

Cho phép thêm bất kỳ đối tượng mặc định nào khi cần thiết.

Phương pháp công khai

addDefaultObjects

public abstract void addDefaultObjects (IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

Cho phép thêm bất kỳ đối tượng mặc định nào khi cần thiết.

Thông số
loaderConfiguration IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration