com.android.tradefed.dependency

Các lớp học

TestDependencyResolver Người trợ giúp giải quyết các phụ thuộc nếu cần.