Cục bộAndroidThiết bị ảo

public class LocalAndroidVirtualDevice
extends RemoteAndroidDevice implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice
com.android.tradefed.device.TestDevice
com.android.tradefed.device.RemoteAndroidDevice
com.android.tradefed.device.LocalAndroidVirtualDevice


Lớp dành cho các thiết bị ảo cục bộ chạy trên máy chủ TradeFed.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

LocalAndroidVirtualDevice (IDevice device, IDeviceStateMonitor stateMonitor, IDeviceMonitor allocationMonitor)

Phương pháp công khai

boolean adbTcpConnect (String host, String port)
boolean adbTcpDisconnect (String host, String port)
void postInvocationTearDown (Throwable exception)

Thực hiện quy trình chia nhỏ thông thường và dừng thiết bị ảo.

void preInvocationSetup ( IBuildInfo info, MultiMap <String, String> attributes)

Thực hiện quy trình thiết lập chung và khởi chạy thiết bị ảo.

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

void shutdown ()

Tắt thiết bị.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Cục bộAndroidThiết bị ảo

public LocalAndroidVirtualDevice (IDevice device, 
        IDeviceStateMonitor stateMonitor, 
        IDeviceMonitor allocationMonitor)

Thông số
device IDevice

stateMonitor IDeviceStateMonitor

allocationMonitor IDeviceMonitor

Phương pháp công khai

adbTcpConnect

public boolean adbTcpConnect (String host, 
        String port)

Thông số
host String

port String

Trả lại
boolean

adbTcpNgắt kết nối

public boolean adbTcpDisconnect (String host, 
        String port)

Thông số
host String

port String

Trả lại
boolean

postInvocationTearDown

public void postInvocationTearDown (Throwable exception)

Thực hiện quy trình chia nhỏ thông thường và dừng thiết bị ảo.

Thông số
exception Throwable : nếu có, ngoại lệ cuối cùng được đưa ra do lỗi gọi.

preInvocationSetup

public void preInvocationSetup (IBuildInfo info, 
        MultiMap<String, String> attributes)

Thực hiện quy trình thiết lập chung và khởi chạy thiết bị ảo.

Thông số
info IBuildInfo : IBuildInfo của thiết bị.

attributes MultiMap : Các thuộc tính được lưu trữ trong ngữ cảnh gọi

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger

tắt

public void shutdown ()

Tắt thiết bị.