Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
This page was translated by the Cloud Translation API.
Switch to English

ITestLoggerReceiver

public interface ITestLoggerReceiver

com.android.tradefed.result.ITestLoggerReceiver


Một thực thể có thể được thêm vào một cá thể ITestLogger để nó có thể được sử dụng cho mục đích ghi nhật ký.

Tóm lược

Phương pháp công cộng

abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger ví dụ ITestLogger

Phương pháp công cộng

setTestLogger

public abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger ví dụ ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger