Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ITestLoggerReceiver

public interface ITestLoggerReceiver

com.android.tradefed.result.ITestLoggerReceiver


Một thực thể có thể được chèn vào một cá thể ITestLogger để nó có thể được sử dụng cho mục đích ghi nhật ký.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Chèn phiên bản ITestLogger

Phương pháp công khai

setTestLogger

public abstract void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Chèn phiên bản ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger

,

ITestLoggerReceiver

public interface ITestLoggerReceiver

com.android.tradefed.result.ITestLoggerReceiver


Một thực thể có thể được chèn vào một cá thể ITestLogger để nó có thể được sử dụng cho mục đích ghi nhật ký.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Chèn phiên bản ITestLogger

Phương pháp công khai

setTestLogger

public abstract void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Chèn phiên bản ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger