Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

StubLocalAndroidVirtualDevice

public class StubLocalAndroidVirtualDevice
extends TcpDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice
com.android.tradefed.device.StubLocalAndroidVirtualDevice


IDevice trình giữ chỗ được DeviceManager sử dụng để cấp phát khi DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested()true

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial)

Các nhà xây dựng công cộng

StubLocalAndroidVirtualDevice

public StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial)

Thông số
serial String