IConfigableThiết bị ảo

public interface IConfigurableVirtualDevice

com.android.tradefed.device.IConfigurableVirtualDevice


Một giao diện để cung cấp thông tin về thông tin thiết bị ảo có thể được cấu hình sẵn (ip máy chủ, người dùng máy chủ, cổng bù, v.v.).

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

default Integer getDeviceNumOffset ()

Trả về phần bù số thiết bị đã biết nếu có, trả về null nếu phần bù số thiết bị không được đặt.

default String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP được liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không có ip đã biết.

default String getKnownUser ()

Trả về người dùng đã biết nếu có, trả về null nếu không có người dùng đã biết.

Phương thức công khai

getDeviceNumOffset

public Integer getDeviceNumOffset ()

Trả về phần bù số thiết bị đã biết nếu có, trả về null nếu phần bù số thiết bị không được đặt.

trả lại
Integer

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP được liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không có ip đã biết.

trả lại
String

getKnownUser

public String getKnownUser ()

Trả về người dùng đã biết nếu có, trả về null nếu không có người dùng đã biết.

trả lại
String