Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

GceAvdInfo.LogFileEntry

public static class GceAvdInfo.LogFileEntry
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.GceAvdInfo.LogFileEntry


Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public final String name

public final String path

public final LogDataType type

Lĩnh vực

Tên

public final String name

đường dẫn

public final String path

loại hình

public final LogDataType type