Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

VmRemoteDevice

public class VmRemoteDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.cloud.VmRemoteDevice


Một thiết bị ảo từ xa mà chúng tôi sẽ quản lý từ bên trong Máy ảo.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

VmRemoteDevice (String serial)
VmRemoteDevice (String serial, String knownIp)

Phương pháp công khai

String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP được liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không có ip đã biết.

Các nhà xây dựng công cộng

VmRemoteDevice

public VmRemoteDevice (String serial)

Thông số
serial String

VmRemoteDevice

public VmRemoteDevice (String serial, 
                String knownIp)

Thông số
serial String

knownIp String

Phương pháp công khai

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP được liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không có ip đã biết.

Lợi nhuận
String