com.android.tradefed.device.helper

Các lớp học

Trợ giúp điện thoại Một tiện ích để sử dụng và nhận thông tin liên quan đến điện thoại.
TelephonyHelper.SimCardThông tin Nơi chứa thông tin về thông tin liên quan đến thẻ sim.