Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

DeviceResetHandler

public class DeviceResetHandler
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.internal.DeviceResetHandler


Xử lý tiện ích nói chung là đặt lại thiết bị. Điều này có nghĩa là chỉ được sử dụng trong nội bộ dây đai thử nghiệm. Điều này không nên được gọi trong khi kiểm tra.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceResetHandler ( IInvocationContext context)

Phương pháp công khai

boolean resetDevice ( ITestDevice device)

Đặt lại cuộc gọi của thiết bị đã cho.

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceResetHandler

public DeviceResetHandler (IInvocationContext context)

Thông số
context IInvocationContext

Phương pháp công khai

resetDevice

public boolean resetDevice (ITestDevice device)

Đặt lại cuộc gọi của thiết bị đã cho.

Thông số
device ITestDevice : Thiết bị cần thiết lập lại.

Lợi nhuận
boolean Đúng nếu đặt lại thành công, ngược lại là sai.

Ném
DeviceNotAvailableException