DeviceResetHandler

public class DeviceResetHandler
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.internal.DeviceResetHandler


Tiện ích xử lý đặt lại thiết bị nói chung. Điều này có nghĩa là chỉ được sử dụng nội bộ để khai thác thử nghiệm. Điều này không nên được gọi trong một bài kiểm tra.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceResetHandler ( IInvocationContext context)

Phương thức công khai

boolean resetDevice ( ITestDevice device)

Đặt lại cuộc gọi của thiết bị đã cho.

nhà thầu công cộng

DeviceResetHandler

public DeviceResetHandler (IInvocationContext context)

Thông số
context IInvocationContext

Phương thức công khai

đặt lại thiết bị

public boolean resetDevice (ITestDevice device)

Đặt lại cuộc gọi của thiết bị đã cho.

Thông số
device ITestDevice : Thiết bị cần đặt lại.

trả lại
boolean Đúng nếu thiết lập lại thành công, sai nếu không.

ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException