Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

BugreportzOnFailureCollector

public class BugreportzOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzOnFailureCollector


Thu thập một bugreportz khi một trường hợp thử nghiệm thất bại.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

BugreportzOnFailureCollector ()

Phương pháp công cộng

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm thất bại.

Nhà xây dựng công cộng

BugreportzOnFailureCollector

public BugreportzOnFailureCollector ()

Phương pháp công cộng

onTestFail

public void onTestFail ( DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm thất bại.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

test TestDescription : TestDescription của trường hợp thử nghiệm đang diễn ra.