Người trợ giúp sưu tập

public class CollectorHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.CollectorHelper


Trình trợ giúp thực hiện một số thao tác IMetricCollector cần thiết ở một số nơi.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

CollectorHelper ()

Phương pháp công khai

static cloneCollectors ( originalCollectors) cloneCollectors ( originalCollectors)

Trình trợ giúp sao chép IMetricCollector để mỗi IRemoteTest có được một phiên bản khác nhau và tránh các vấn đề về trạng thái nội bộ và nhiều lần khởi tạo.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Người trợ giúp sưu tập

public CollectorHelper ()

Phương pháp công khai

bộ sưu tập nhân bản

public static  cloneCollectors ( originalCollectors)

Trình trợ giúp sao chép IMetricCollector để mỗi IRemoteTest có được một phiên bản khác nhau và tránh các vấn đề về trạng thái nội bộ và nhiều lần khởi tạo.

Thông số
originalCollectors : danh sách các nhà sưu tập ban đầu được nhân bản.

Trả lại
Danh sách IMetricCollector được nhân bản.