Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

IRemoteTest

public interface IRemoteTest

com.android.tradefed.testtype.IRemoteTest


Một bài kiểm tra báo cáo kết quả trực tiếp đến ITestInvocationListener .

Điều này có những lợi ích sau trong Test JUnit

  • dễ dàng hơn để báo cáo kết quả của một thử nghiệm đã được chạy từ xa trên thiết bị Android, vì kết quả của một thử nghiệm từ xa không cần phải được sắp xếp một cách không cần thiết và không được sắp xếp từ các đối tượng Test .
  • hỗ trợ báo cáo kiểm tra số liệu

Tóm lược

Phương pháp công cộng

abstract void run ( ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra, và báo cáo kết quả cho người nghe.

Phương pháp công cộng

chạy

public abstract void run ( ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra, và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException