com.android.tradefed.error

Giao diện

IHarnessNgoại lệ Mô tả giao diện ngoại lệ khai thác sẽ được triển khai bởi các ngoại lệ khai thác.

Các lớp học

Khai thác ngoại lệ Lớp ngoại lệ cơ sở dành cho ngoại lệ được đưa vào trong dây nịt.
Khai thácIOException Khai thác ngoại lệ giúp giải quyết các vấn đề về tệp.
Khai thácRuntimeException