com.android.tradefed.host

Giao diện

IHostOptions Giao diện giữ tùy chọn máy chủ.
IHostResourceManager Giao diện quản lý tài nguyên máy chủ.

Các lớp học

Tùy chọn máy chủ Lớp chủ sở hữu tùy chọn máy chủ.
LocalhostTrình quản lý tài nguyên Quản lý tài nguyên máy chủ.

Enum

IHostOptions.PermitLimitType Enum mô tả các giới hạn giấy phép có thể có