Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ITestInvocation.ExitInformation

public static class ITestInvocation.ExitInformation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.ITestInvocation.ExitInformation


Đại diện cho một số thông tin thoát cho một lời gọi.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public CommandRunner.ExitCode mExitCode

public Throwable mStack

nhà thầu công cộng

ExitInformation ()

Lĩnh vực

mExitCode

public CommandRunner.ExitCode mExitCode

mStack

public Throwable mStack

nhà thầu công cộng

ThoátThông tin

public ExitInformation ()