Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TestInformation.Builder

public static class TestInformation.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.TestInformation.Builder


Builder để tạo một TestInformation .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

TestInformation build ()
TestInformation.Builder setDependenciesFolder (File dependenciesFolder)
TestInformation.Builder setInvocationContext ( IInvocationContext context)

Phương pháp công khai

xây dựng

public TestInformation build ()

Lợi nhuận
TestInformation

setDependenciesFolder

public TestInformation.Builder setDependenciesFolder (File dependenciesFolder)

Thông số
dependenciesFolder File

Lợi nhuận
TestInformation.Builder

setInvocationContext

public TestInformation.Builder setInvocationContext (IInvocationContext context)

Thông số
context IInvocationContext

Lợi nhuận
TestInformation.Builder