Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

TestInformation.Builder

public static class TestInformation.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.TestInformation.Builder


Builder để tạo một phiên bản TestInformation .

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

TestInformation build ()
TestInformation.Builder setDependenciesFolder (File dependenciesFolder)
TestInformation.Builder setInvocationContext ( IInvocationContext context)

Phương thức công khai

xây dựng

public TestInformation build ()

trả lại
TestInformation

setDependenciesFolder

public TestInformation.Builder setDependenciesFolder (File dependenciesFolder)

Thông số
dependenciesFolder File

trả lại
TestInformation.Builder

setInvocationContext

public TestInformation.Builder setInvocationContext (IInvocationContext context)

Thông số
context IInvocationContext

trả lại
TestInformation.Builder