com.android.tradefed.invoker.logger

Các lớp học

Lời mời hiện tại Một lớp theo dõi và cung cấp thông tin lệnh gọi hiện tại hữu ích ở bất kỳ đâu bên trong lệnh gọi.
Lời gọiLocal <T> Lớp này cung cấp các biến phạm vi lệnh gọi.
InvocationMetricLogger Một lớp tiện ích cho lệnh gọi ghi nhật ký một số số liệu.
TfObjectTracker Một tiện ích để theo dõi việc sử dụng các đối tượng Liên đoàn Thương mại khác nhau.

Enum

CurrentInvocation.InvocationInfo Một số khóa có tên đặc biệt mà chúng tôi sẽ luôn điền vào cho lệnh gọi.
CurrentInvocation.IsolationGrade Mô tả mức độ cô lập
InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey Nhóm cho phép đăng nhập một số nhóm dưới cùng một khóa.
InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey Một số khóa có tên đặc biệt mà chúng tôi sẽ luôn điền vào cho lệnh gọi.