com.android.tradefed.invoker.sandbox

Các lớp học

ParentSandboxInvocationThực thi Phiên bản InvocationExecution dành cho các hành động đặc biệt của lệnh gọi gốc khi chạy hộp cát.
SandboxedInvocationThực thi Thực thi lệnh gọi trong hộp cát đặc biệt: Đây là InvocationExection khi chúng ta ở trong hộp cát chạy lệnh.