ITokenRequest

public interface ITokenRequest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenRequest


Giao diện mà IRemoteTest có thể triển khai để phơi bày sự thật rằng nó yêu cầu một thiết bị có mã thông báo đặc biệt.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

default getRequiredTokens ( TestInformation testInfo)

Trả về danh sách các mã thông báo được yêu cầu bằng bài kiểm tra.

default getRequiredTokens ()

Trả về danh sách các mã thông báo được yêu cầu bằng bài kiểm tra.

Phương thức công khai

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens (TestInformation testInfo)

Trả về danh sách các mã thông báo được yêu cầu bằng bài kiểm tra. Trả về null nếu không hỗ trợ mã thông báo.

Thông số
testInfo TestInformation

trả lại

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens ()

Trả về danh sách các mã thông báo được yêu cầu bằng bài kiểm tra. Trả về null nếu không hỗ trợ mã thông báo.

trả lại