Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ITokenRequest

public interface ITokenRequest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenRequest


Giao diện IRemoteTest có thể triển khai để phơi bày thực tế rằng nó yêu cầu một thiết bị có mã thông báo đặc biệt.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

default getRequiredTokens ( TestInformation testInfo)

Trả về danh sách các mã thông báo được yêu cầu bằng bài kiểm tra.

default getRequiredTokens ()

Trả về danh sách các mã thông báo được yêu cầu bằng bài kiểm tra.

Phương pháp công khai

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens (TestInformation testInfo)

Trả về danh sách các mã thông báo được yêu cầu bằng bài kiểm tra. Trả về null nếu không có mã thông báo hỗ trợ.

Thông số
testInfo TestInformation

Lợi nhuận

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens ()

Trả về danh sách các mã thông báo được yêu cầu bằng bài kiểm tra. Trả về null nếu không có mã thông báo hỗ trợ.

Lợi nhuận