ITokenYêu cầu

public interface ITokenRequest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenRequest


Giao diện mà IRemoteTest có thể triển khai để bộc lộ sự thật rằng nó yêu cầu một thiết bị có mã thông báo đặc biệt.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

default getRequiredTokens ( TestInformation testInfo)

Trả về danh sách các mã thông báo được yêu cầu theo thử nghiệm.

default getRequiredTokens ()

Trả về danh sách các mã thông báo được yêu cầu theo thử nghiệm.

Phương pháp công khai

nhận được các Token bắt buộc

public  getRequiredTokens (TestInformation testInfo)

Trả về danh sách các mã thông báo được yêu cầu theo thử nghiệm. Trả về null nếu không hỗ trợ mã thông báo.

Thông số
testInfo TestInformation

Trả lại

nhận được các Token bắt buộc

public  getRequiredTokens ()

Trả về danh sách các mã thông báo được yêu cầu theo thử nghiệm. Trả về null nếu không hỗ trợ mã thông báo.

Trả lại