com.android.tradefed.invoker.tracing

Các lớp học

ActiveTrace Lớp chính giúp mô tả và quản lý dấu vết đang hoạt động.
Có thể đóngTraceScope Một lớp có phạm vi cho phép báo cáo phần theo dõi thông qua tài nguyên dùng thử
TracePropagatingExecutorDịch vụ Dịch vụ thực thi chuyển tiếp các tác vụ tới triển khai cơ bản trong khi truyền bá ngữ cảnh theo dõi.
TracingLogger Lớp giúp quản lý việc theo dõi cho từng lệnh gọi thử nghiệm.