Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

InvocationSummaryHelper

public class InvocationSummaryHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.InvocationSummaryHelper


Lớp trợ giúp để thu thập và báo cáo TestSummary cho nhóm người nghe

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

static void reportInvocationEnded ( listeners, long elapsedTime) reportInvocationEnded ( listeners, long elapsedTime)
static void reportInvocationStarted ( listeners, IInvocationContext context) reportInvocationStarted ( listeners, IInvocationContext context)

Phương pháp công khai

reportInvocationEnded

public static void reportInvocationEnded ( listeners, 
        long elapsedTime)

Thông số
listeners

elapsedTime long

reportInvocationStarted

public static void reportInvocationStarted ( listeners, 
        IInvocationContext context)

Thông số
listeners

context IInvocationContext