Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

FileProtoResultReporter

public class FileProtoResultReporter
extends ProtoResultReporter

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.proto.ProtoResultReporter
com.android.tradefed.result.proto.FileProtoResultReporter


Phóng viên Proto đã bỏ TestRecord vào một tệp.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

FileProtoResultReporter ()

Phương pháp công cộng

void processFinalProto (TestRecordProto.TestRecord finalRecord)

Xử lý proto cuối cùng với tất cả các kết quả.

void setFileOutput (File output)

Đặt tệp nơi xuất kết quả.

Nhà xây dựng công cộng

FileProtoResultReporter

public FileProtoResultReporter ()

Phương pháp công cộng

processFinalProto

public void processFinalProto (TestRecordProto.TestRecord finalRecord)

Xử lý proto cuối cùng với tất cả các kết quả.

Thông số
finalRecord TestRecordProto.TestRecord : Proto cuối cùng với tất cả các kết quả gọi.

setFileOutput

public void setFileOutput (File output)

Đặt tệp nơi xuất kết quả.

Thông số
output File