com.android.tradefed.result.proto

Các lớp học

FileProtoResultReporter Trình báo cáo Proto kết xuất TestRecord vào một tệp.
Trình phân tích kết quả Proto Trình phân tích cú pháp cho định dạng nguyên mẫu kết quả Tradefed.
Trình báo cáo kết quả Proto Trình báo cáo kết quả xây dựng một protobuf TestRecord với tất cả các kết quả bên trong.
StreamProtoThu Bộ thu dịch Proto TestRecord nhận được thành các sự kiện Tradefed.
StreamProtoResultReporter Triển khai ProtoResultReporter

Enum

ProtoResultParser.TestLevel Bảng liệt kê đại diện cho cấp độ hiện tại của proto đang được xử lý.