ISupportGranularKết quả

public interface ISupportGranularResults
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.retry.ISupportGranularResults


Giao diện chỉ định liệu ITestInvocationListener có hỗ trợ nhận kết quả chi tiết hay không.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract boolean supportGranularResults ()

Trả về True nếu trình báo cáo hỗ trợ kết quả chi tiết, ngược lại là false.

Phương thức công khai

hỗ trợGranularResults

public abstract boolean supportGranularResults ()

Trả về True nếu trình báo cáo hỗ trợ kết quả chi tiết, ngược lại là false.

trả lại
boolean