Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ISupportGranularResults

public interface ISupportGranularResults
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.retry.ISupportGranularResults


Giao diện chỉ định liệu ITestInvocationListener hỗ trợ nhận kết quả chi tiết hay không.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract boolean supportGranularResults ()

Trả về True nếu người báo cáo hỗ trợ kết quả chi tiết, nếu không thì trả về false.

Phương pháp công khai

supportGranularResults

public abstract boolean supportGranularResults ()

Trả về True nếu người báo cáo hỗ trợ kết quả chi tiết, nếu không thì trả về false.

Lợi nhuận
boolean