com.android.tradefed.result.skipped

Các lớp học

Trình phân tích hiện vật Một tiện ích giúp phân tích các tạo phẩm xây dựng để có cái nhìn sâu sắc.
Phân tích xây dựng Trình bày kết quả của một phân tích bản dựng duy nhất.
SkipManager Dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, trình quản lý bỏ qua giúp quyết định những gì nên bỏ qua ở các cấp độ khác nhau: lệnh gọi, mô-đun và kiểm thử.
Bỏ quaLý do Cung cấp lý do và siêu dữ liệu của lý do đó để bỏ qua bài kiểm tra.

Enum

SkipReason.DemotionTrigger