com.android.tradefed.result.suite

Giao diện

IFormatterGenerator Giao diện mô tả bộ định dạng cho SuiteResultHolder .

Các lớp học

FormattedGeneratorReporter Trình báo cáo cho phép tạo báo cáo theo một định dạng cụ thể.
BộKết quảNgười giữ Đối tượng trợ giúp giúp dễ dàng tuần tự hóa và giải tuần tự hóa các kết quả lệnh gọi.
SuiteResultReporter Thu thập kết quả kiểm tra cho toàn bộ lệnh gọi bộ và đưa ra kết quả cuối cùng.
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes Giá đỡ đồ vật để chuẩn bị và phá bỏ thời gian của một mô-đun.
Trình báo cáo XmlFormattedGenerator Việc triển khai FormattedGeneratorReporter để định dạng bộ sản phẩm sẽ có định dạng xml.
XmlSuiteResultFormatter Lớp tiện ích để lưu một bộ phần mềm chạy dưới dạng XML.
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory Đối tượng trợ giúp để chuyển đổi JSON.