Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

DeviceSettingChecker

public class DeviceSettingChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceSettingChecker


Kiểm tra xem cài đặt thiết bị có thay đổi trong quá trình chạy mô-đun hay không.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceSettingChecker ()

Phương pháp công khai

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực thi mô-đun thử nghiệm.

StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống trước khi thực thi mô-đun thử nghiệm.

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceSettingChecker

public DeviceSettingChecker ()

Phương pháp công khai

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực thi mô-đun thử nghiệm. Lớp con nên ghi đè phương thức này nếu muốn kiểm tra ở đây. Việc triển khai phải trả về một giá trị boolean để cho biết việc kiểm tra trạng thái đã vượt qua hay không.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để chạy kiểm tra.

Lợi nhuận
StatusCheckerResult kết quả kiểm tra tình trạng hệ thống

Ném
DeviceNotAvailableException

preExecutionCheck

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống trước khi thực thi mô-đun thử nghiệm. Lớp con nên ghi đè phương thức này nếu muốn kiểm tra ở đây. Việc triển khai phải trả về một giá trị boolean để cho biết việc kiểm tra trạng thái đã vượt qua hay không.

Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng trạng thái hệ thống được kiểm tra sau khi thực thi mô-đun và phương pháp này có thể được sử dụng cho mục đích lưu vào bộ nhớ đệm trạng thái hệ thống nhất định trước khi thực thi mô-đun.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để chạy kiểm tra.

Lợi nhuận
StatusCheckerResult kết quả kiểm tra tình trạng hệ thống

Ném
DeviceNotAvailableException