Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ISystemStatusChecker

public interface ISystemStatusChecker

com.android.tradefed.suite.checker.ISystemStatusChecker


Trình kiểm tra thực hiện kiểm tra trạng thái hệ thống và trả về boolean để cho biết hệ thống có ở trạng thái mong đợi hay không. Việc kiểm tra như vậy có thể được thực hiện trước hoặc sau khi thực thi mô-đun.

Lưu ý: trình kiểm tra phải được thực hiện lại: nghĩa là cùng một phiên bản sẽ được gọi nhiều lần cho mỗi mô-đun được thực thi, vì vậy nó không được để lại một trạng thái để can thiệp vào việc kiểm tra được thực hiện cho các mô-đun sau.

StatusCheckerResult trả về mô tả kết quả. Có thể có một thông báo lỗi được đặt trong trường hợp không thành công.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

default StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực thi mô-đun thử nghiệm.

default StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống trước khi thực thi mô-đun thử nghiệm.

Phương pháp công khai

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực thi mô-đun thử nghiệm. Lớp con nên ghi đè phương thức này nếu muốn kiểm tra ở đây. Việc triển khai phải trả về một giá trị boolean để cho biết việc kiểm tra trạng thái đã vượt qua hay không.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để chạy kiểm tra.

Lợi nhuận
StatusCheckerResult kết quả kiểm tra trạng thái hệ thống

Ném
DeviceNotAvailableException

preExecutionCheck

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống trước khi thực thi mô-đun thử nghiệm. Lớp con nên ghi đè phương thức này nếu muốn kiểm tra ở đây. Việc triển khai phải trả về một giá trị boolean để cho biết việc kiểm tra trạng thái đã vượt qua hay không.

Chúng tôi thực sự khuyến nghị rằng trạng thái hệ thống được kiểm tra sau khi thực thi mô-đun và phương pháp này có thể được sử dụng cho mục đích lưu vào bộ nhớ đệm trạng thái hệ thống nhất định trước khi thực thi mô-đun.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để chạy kiểm tra.

Lợi nhuận
StatusCheckerResult kết quả kiểm tra trạng thái hệ thống

Ném
DeviceNotAvailableException