com.android.tradefed.suite.checker.baseline

Các lớp học

Thiết bịBaselineSetter Lớp trừu tượng dùng để tạo cài đặt đường cơ sở của thiết bị.
KhóaCài đặtBaselineSetter Một setter để loại bỏ cài đặt khóa màn hình.
Cài đặtBaselineSetter Một trình thiết lập chung để xử lý các cài đặt cơ bản của thiết bị thông qua ITestDevice.setSetting.