Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

AltDirBehavior

public final enum AltDirBehavior
extends Enum<AltDirBehavior>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.targetprep.AltDirBehavior>
     ↳ com.android.tradefed.targetprep.AltDirBehavior


An enum to define alternative directory behaviors for various test artifact installers/pushers

Summary

Enum values

AltDirBehavior  FALLBACK

The alternative directories should be used as a fallback to look up the build artifacts. 

AltDirBehavior  OVERRIDE

The alternative directories should be used as an override to look up the build artifacts. 

Public methods

static AltDirBehavior valueOf(String name)
static final AltDirBehavior[] values()

Enum values

FALLBACK

public static final AltDirBehavior FALLBACK

The alternative directories should be used as a fallback to look up the build artifacts. That is, if build artifacts cannot be found at the regularly configured location.

OVERRIDE

public static final AltDirBehavior OVERRIDE

The alternative directories should be used as an override to look up the build artifacts. That is, alternative directories should be searched first for build artifacts.

Public methods

valueOf

public static AltDirBehavior valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
AltDirBehavior

values

public static final AltDirBehavior[] values ()

Returns
AltDirBehavior[]