AltDirHành vi

public final enum AltDirBehavior
extends Enum< AltDirBehavior >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.targetprep.AltDirBehavior >
com.android.tradefed.targetprep.AltDirBehavior


Một enum để xác định các hành vi thư mục thay thế cho các trình cài đặt/bộ đẩy tạo tác thử nghiệm khác nhau

Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

AltDirBehavior FALLBACK

Các thư mục thay thế nên được sử dụng làm dự phòng để tra cứu các tạo phẩm xây dựng.

AltDirBehavior OVERRIDE

Các thư mục thay thế nên được sử dụng làm ghi đè để tra cứu các tạo phẩm xây dựng.

Phương thức công khai

static AltDirBehavior valueOf (String name)
static final AltDirBehavior[] values ()

giá trị liệt kê

DỰ PHÒNG

public static final AltDirBehavior FALLBACK

Các thư mục thay thế nên được sử dụng làm dự phòng để tra cứu các tạo phẩm xây dựng. Đó là, nếu không thể tìm thấy các tạo phẩm xây dựng tại vị trí được định cấu hình thường xuyên.

GHI ĐÈ

public static final AltDirBehavior OVERRIDE

Các thư mục thay thế nên được sử dụng làm ghi đè để tra cứu các tạo phẩm xây dựng. Đó là, các thư mục thay thế nên được tìm kiếm trước tiên để xây dựng các tạo phẩm.

Phương thức công khai

giá trị của

public static AltDirBehavior valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
AltDirBehavior

giá trị

public static final AltDirBehavior[] values ()

trả lại
AltDirBehavior[]