Cài đặt ứng dụng

public class AppSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.AppSetup


Một ITargetPreparer cài đặt apk và các bài kiểm tra của nó.

Yêu cầu 'aapt' trên PATH khi --uninstall được đặt

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

AppSetup ()

Phương thức công khai

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

void tearDown ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

nhà thầu công cộng

Cài đặt ứng dụng

public AppSetup ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        Throwable e)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException