BaseEmulatorPreparer

public abstract class BaseEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer


Trình chuẩn bị chung để khởi chạy trình giả lập cục bộ.

Xử lý đầu vào và xử lý các đối số phổ biến.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

BaseEmulatorPreparer ()

phương pháp được bảo vệ

buildEmulatorLaunchArgs ()
RunUtil buildRunUtilForEmulatorLaunch ()

nhà thầu công cộng

BaseEmulatorPreparer

public BaseEmulatorPreparer ()

phương pháp được bảo vệ

buildEmulatorLaunchArgs

protected  buildEmulatorLaunchArgs ()

trả lại

buildRunUtilForEmulatorLaunch

protected RunUtil buildRunUtilForEmulatorLaunch ()

trả lại
RunUtil