Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

BuildInfoRecorder

public class BuildInfoRecorder
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BuildInfoRecorder


Một ITargetPreparer ghi dữ liệu meta xây dựng thông tin vào một tệp được chỉ định.

Các tập tin được viết ở định dạng cặp khóa-giá trị đơn giản; mỗi dòng của tệp có:
key=value
trong đó key là trường dữ liệu meta từ IBuildInfo

Hiện tại, chỉ có id xây dựng được viết.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

BuildInfoRecorder ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Nhà xây dựng công cộng

BuildInfoRecorder

public BuildInfoRecorder ()

Phương pháp công cộng

thiết lập

public void setUp ( ITestDevice device, 
                IBuildInfo buildInfo)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError