Thiết bịBuildInfoInjector

public class DeviceBuildInfoInjector
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoInjector


ITargetPreparer chèn siêu dữ liệu DeviceBuildDescriptor vào IBuildInfo .

Dự định được sử dụng cho các loại bản dựng "không nhóm" muốn người báo cáo thử nghiệm sử dụng siêu dữ liệu về thử nghiệm nền tảng thiết bị nào đã được chạy trên đó.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceBuildInfoInjector ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

nhà thầu công cộng

Thiết bịBuildInfoInjector

public DeviceBuildInfoInjector ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError