Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

DeviceBuildInfoInjection

public class DeviceBuildInfoInjector
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoInjection


Một ITargetPreparer chèn siêu dữ liệu DeviceBuildDescriptor vào IBuildInfo .

Dự định sẽ được sử dụng cho các loại bản dựng "chưa được xử lý" muốn các phóng viên kiểm tra sử dụng siêu dữ liệu về thử nghiệm nền tảng thiết bị nào đã được chạy.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

DeviceBuildInfoInjector ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Nhà xây dựng công cộng

DeviceBuildInfoInjection

public DeviceBuildInfoInjector ()

Phương pháp công cộng

thiết lập

public void setUp ( ITestDevice device, 
                IBuildInfo buildInfo)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError