Thiết bịBuildInfoIn phun

public class DeviceBuildInfoInjector
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoInjector


ITargetPreparer chèn siêu dữ liệu DeviceBuildDescriptor vào IBuildInfo .

Dự định được sử dụng cho các loại bản dựng "không được nhóm" muốn người báo cáo thử nghiệm sử dụng siêu dữ liệu về thử nghiệm nền tảng thiết bị đã được chạy trên đó.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceBuildInfoInjector ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( TestInformation testInfo)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thiết bịBuildInfoIn phun

public DeviceBuildInfoInjector ()

Phương pháp công cộng

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError