Bộ Lưu TrữThiết Bị

public class DeviceStorageFiller
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceStorageFiller


Chuẩn bị mục tiêu để lấp đầy bộ nhớ để có sẵn một lượng không gian trống.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceStorageFiller ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

nhà thầu công cộng

Bộ Lưu TrữThiết Bị

public DeviceStorageFiller ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException