thiết bị gạt nước

public class DeviceWiper
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceWiper


Một ITargetPreparer xóa dữ liệu người dùng

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

protected boolean mUseErase

nhà thầu công cộng

DeviceWiper ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Lĩnh vực

mUseXóa

protected boolean mUseErase

nhà thầu công cộng

thiết bị gạt nước

public DeviceWiper ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError