Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

EraseUserDataPreparer

public class EraseUserDataPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.EraseUserDataPreparer


ITargetPreparer xóa dữ liệu người dùng trên thiết bị.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

EraseUserDataPreparer ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Nhà xây dựng công cộng

EraseUserDataPreparer

public EraseUserDataPreparer ()

Phương pháp công cộng

thiết lập

public void setUp ( ITestDevice device, 
                IBuildInfo buildInfo)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError