Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

FastbootCommandPreparer

public class FastbootCommandPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FastbootCommandPreparer


Bộ chuẩn bị mục tiêu kích hoạt fastboot và gửi các lệnh fastboot.

TODO (b / 122592575): Thêm các bài kiểm tra cho người chuẩn bị này.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

FastbootCommandPreparer ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Nhà xây dựng công cộng

FastbootCommandPreparer

public FastbootCommandPreparer ()

Phương pháp công cộng

thiết lập

public void setUp ( ITestDevice device, 
                IBuildInfo buildInfo)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError