FastbootCommandPreparer

public final class FastbootCommandPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FastbootCommandPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu kích hoạt fastboot và gửi lệnh fastboot.

TODO(b/122592575): Thêm bài kiểm tra cho người chuẩn bị này.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

FastbootCommandPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

FastbootCommandPreparer

public FastbootCommandPreparer ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException