Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

InstallBuildEnvApk Setup

public class InstallBuildEnvApkSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstallBuildEnvApksetup


ITargetPreparer cài đặt một hoặc nhiều ITargetPreparer thử nghiệm từ env xây dựng nền tảng Android.

Sử dụng biến ANDROID_PRODUCT_OUT env để xác định vị trí cho các apks xây dựng.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

InstallBuildEnvApkSetup ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Nhà xây dựng công cộng

InstallBuildEnvApk Setup

public InstallBuildEnvApkSetup ()

Phương pháp công cộng

thiết lập

public void setUp ( ITestDevice device, 
                IBuildInfo buildInfo)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError