Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Thiết bị đo lường

public class InstrumentationPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstrumentationPreparer


Một ITargetPreparer chạy thiết bị

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

InstrumentationPreparer ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Nhà xây dựng công cộng

Thiết bị đo lường

public InstrumentationPreparer ()

Phương pháp công cộng

thiết lập

public void setUp ( ITestDevice device, 
                IBuildInfo buildInfo)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError