Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

KillExistingEmulatorPreparer

public class KillExistingEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KillExistingEmulatorPreparer


Một ITargetPreparer đóng trình giả lập đang chạy.

Thường được ghép nối với LocalEmulatorSnapshot để tắt trình giả lập khởi động nguội, do đó, các trình chuẩn bị / kiểm tra tiếp theo có thể khởi chạy từ một ảnh chụp nhanh.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

KillExistingEmulatorPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)

Các nhà xây dựng công cộng

KillExistingEmulatorPreparer

public KillExistingEmulatorPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError