Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Đã biết

public class KnownFailurePreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KnownFailurePreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu bỏ qua việc thử lại lỗi đã biết.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

KnownFailurePreparer ()

Phương pháp công khai

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration đang sử dụng.

void setUp ( TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

Đã biết

public KnownFailurePreparer ()

Phương pháp công khai

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError